BDF Vastgoed & Advies
Ron van Bedaf
Mosselaar 13
5121 SK Rijen

T: 0161-851 454
M: 06-5393 7719
E: info(@)bdfvastgoed.nl
KvK Tilburg: 1722 9094

Linked In Profiel

Vereniging van Eigenaren: Administratief

 • De leden, op hun verzoek, verstrekken van inlichtingen betreffende de VvE, een en ander conform het splitsingsreglement.
 • Toezicht houden op de naleving door de eigenaren en/of gebruikers van de splitsingsakte, het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement en besluiten van de vergadering en het nemen van (rechts)maatregelen jegens hen die deze bepalingen overtreden c.q. niet naleven.
 • Het beantwoorden van (telefonische) vragen van leden
 • Het verzorgen en up to date houden van de inschrijving bij het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel
 • Uitvoeren van besluiten van de ledenvergadering.
 • Beheren van de geldmiddelen van de vereniging, zoals het op naam van de vereniging openen van een bank/postgirorekening en het administreren van deze rekening(en).
 • Beheren en administreren van het reservefonds, voor zover op grond van het splitsingsreglement van toepassing.
 • Incasseren en administreren van de periodieke en eenmalige bijdragen, eventueel door middel van automatische incasso; het bewaken van openstaande saldi en het zo nodig nemen van (rechts)maatregelen jegens de wanbetaler.
 • Administreren en betalen van goedgekeurde facturen van derden.
 • Controleren en administreren van lopende contracten
 • .
 • Organiseren (hieronder valt tevens: de oproep, de volmacht, de presentielijst, de agenda met bijlage) en het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering (en/of de tweede vergadering bij onvoldoende quorum), inclusief het opstellen en verzenden van de notulen binnen vier weken na de vergadering.
 • Bij de vergaderingen zijn van de zijde van de bestuurder aanwezig:
 • - jaarvergadering: de voor de VvE verantwoordelijke vastgoedmanager.
  - bestuursvergaderingen: de voor de VvE verantwoordelijke vastgoedmanager.
  - technische commissie vergaderingen: de voor de VvE verantwoordelijke technisch inspecteur.
  - kascontrole vergadering: de voor de VvE verantwoordelijke vastgoedmanager.
 • Betalen van de verzekeringspremies en het up-to-date houden van de verzekerde sommen en de polissen.
 • Het aansprakelijk stellen van eigenaren en/of derden inzake door hen toegebrachte schade.
 • Archiveren van alle gegevens die betrekking hebben op de VvE en deze gegevens bewaren gedurende de wettelijke bewaartermijn. Bouwtechnische gegevens (bestek, tekeningen, verslagen en correspondentie en dergelijke dienaangaande) dienen, voor zover verstrekt, voor onbeperkte termijn te worden gearchiveerd. Garantiebewijzen en de corresponderende facturen dienen voor de termijn gesteld in de garantie bepalingen te worden gearchiveerd.
 • Opstellen van de financiŽle jaarstukken, zoals de exploitatierekening, de begroting en de balans.
 • Dit conform de modeljaarstukken (zie website onder demo).
 • Opstellen van een specificatie van het aandeel in de gezamenlijke schulden en kosten per appartementsrecht.
 • Aanleggen van een register van eigenaren en gebruikers en het administreren van mutaties hierin.